Miło nam poinformować, że Rada Miejska w Tarnowskich Górach podczas XXVIII sesji w dniu 25 listopada 2020 r. jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Tarnowskie Góry do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”. Otwiera to możliwość ubiegania się przez władze miasta Tarnowskie Góry o członkostwo w Lidze. Zgodnie z §7 ust. 2 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Członkiem zwyczajnym może zostać jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której znajduje się obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na obszarze Gminy Tarnowskie Góry znajduje się większość z 28 atrybutów Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Obiekt ten został wpisany (na podstawie kryteriów I, II, IV) na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w dniu 9 lipca 2017 roku podczas odbywającej się w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku znajduje się na Górnym Śląsku, w jednym z głównym obszarów wydobywczych w Europie Środkowej. Obiekt obejmuje w całości podziemną kopalnię wraz ze sztolniami, szybami, galeriami oraz systemem gospodarowania wodami podziemnymi. Na powierzchni zachowała się XIX- wieczna przepompownia parowa, która jest świadectwem ciągłości prac nad odprowadzaniem wody z kopalni od ponad 300 lat. Co ważne, kopalnia w Tarnowskich Górach miała znaczący udział w światowej produkcji ołowiu i cynku. Dobro składa się z głównego kompleksu kopalnianego i systemu gospodarowania wodami wraz z bezpośrednio powiązanymi atrybutami powierzchniowymi. Cały obiekt klasyfikowany jest jako pojedyncze dobro, jednak dla ułatwienia procesu ochrony i zarządzania wyróżniono 8 obszarów charakterystycznych, w ramach których wyszczególniono 28 atrybutów. Wyrażają one wyjątkową powszechną wartość oraz umożliwiają ocenę stanu autentyczności i integralności.

Większość dobra znajduje się pod ziemią, jednakże w jego skład wchodzą także obiekty na powierzchni ziemi. Bezpośrednio powiązane powierzchniowe obiekty wydobywcze to elementy sztolni, szyby oraz główna hałda usypana z odpadów powstałych w procesie przetwarzania rudy, stanowiąca żywe świadectwo rozmiarów wydobycia cynku i ołowiu w XIX w. Pozostałe niecodzienne i wyróżniające się atrybuty kulturowe to m.in. park miejski – wczesny przykład udanego wykorzystania krajobrazu poprzemysłowego na cele społeczne.

Podziemne dziedzictwo pozostaje pod opieką miejscowego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, którego historia sięga lat 30. XX wieku, a które działa nieprzerwanie od 1957 roku.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami na temat Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach, które dostępne są na stronie internetowej: http://unesco.tarnowskiegory.pl/

Decyzję o wpisaniu na listę Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” podejmuje Zarząd Ligi na podstawie stosownej uchwały.

Zarząd Stowarzyszenia życzliwie oczekuje na oficjalny wniosek akcesyjny Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, któremu Rada Miejska powierzyła wykonanie uchwały.