Zamość i Roztocze

Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze” jest pierwszą w regionie  organizacją turystyczną powołaną 10.12.2003 roku w oparciu o ustawę O Stowarzyszeniach i Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej.
Obecnie LOT zrzesza podmioty, którymi są samorządy lokalne, organizacje, stowarzyszenia turystyczne i podmioty komercyjne branży turystycznej. Powstanie LOT umożliwiło budowę nowych struktur zarządzania i promocji  turystyki Zamościa i Roztocza.  Pełni również rolę platformy współpracy wszystkich partnerów z organizacjami turystyki  dzieci i młodzieży, promującymi idee wychowania przez turystykę wspierając wszelką działalność na rzecz rozwoju turystyki i aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, popularyzując jednocześnie krajoznawstwo oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Podstawowe cele Lokalnej Organizacji Turystycznej to:

  • kreowanie wizerunku Zamościa i Roztocza jako regionów  atrakcyjnie turystycznie,
  • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, i zawodowego oraz osób instytucji i organizacji na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej własnych miejscowości,
  • stworzenie regionalnego zintegrowanego systemu informacji turystycznej,
  • działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
  • kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
  • tworzenie i rozwój oferty turystycznej powstałej na bazie lokalnych walorów,
  • tworzenie wspólnych wydawnictw reklamowo-promocyjnych,
  • gromadzenie i aktualizacja informacji na temat miejscowości walorów o oferty turystycznych.