18 października 2023 r. odbędzie się wykład inaugurujący  cykl webinariów na temat polskich miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa, adresowanych do nauczycieli i uczniów polskiej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, a organizowanych przez Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Ligą Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce i przy wsparciu eksperckim Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W godz. 8.55-9.40 będzie można wysłuchać wykładu autorskiego pani Anny Marconi-Betki (NID) zatytułowanego „Konwencja światowego dziedzictwa – umowa międzynarodowa i jej realizacja w Polsce”.

Projekt, realizowany  w październiku i listopadzie br., zakłada przeprowadzenie wykładu wprowadzający w tematykę Światowego Dziedzictwa (autorstwa eksperta z NID) oraz 6 webinariów – autorskich wykładów – poświęconych poszczególnym obiektom Światowego Dziedzictwa w Polsce. Zarządcy i przedstawiciele obiektów oraz miejsc będących członkami naszego Stowarzyszenia opowiedzą w swoich wystąpieniach m.in. o:

  • kompleksach staromiejskich w Toruniu, Krakowie oraz Zamościu;
  • Starym Mieście w Warszawie jako wyjątkowym przykładzie niemal całkowitej rekonstrukcji/odbudowy historycznego kompleksu;
  • Kościele Pokoju w Świdnicy – miejscu absolutnie wyjątkowym w swym majestacie, symbolice i kunszcie wykonania
  • oraz Parku Mużakowskim jako przykładzie obiektu transgranicznego.

Proponowany wyżej cykl spotkań jest kolejnym etapem projektu edukacyjnego dla polskiej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, rozpoczętego jesienią 2022 roku i następnie kontynuowanego wiosną 2023 r. Projekt jest odpowiedzią na postulaty nauczycieli, sygnalizujących potrzebę dodatkowej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, niezbędnej do prowadzenia zajęć szkolnych, a nieobecnej w podstawie programowej.

W poprzednich fazach projektu omawiane były, wspomniane wyżej, różne aspekty zrównoważonego rozwoju: począwszy od Celów i zadań Agendy 2030, poprzez zagadnienia ekohydrologii, postępującej utraty zasobów bioróżnorodności, ochrony zasobów georóżnorodności, dziedzictwa niematerialnego i dziedzictwa materialnego jako zasobu wiedzy na temat umiejętności przystosowawczych człowieka do zmian klimatu, sztucznej inteligencji i praw człowieka w ujęciu wyzwań codziennych.

Drugi etap projektu będzie pierwszym o jednolitym charakterze tematycznym, poświęconym całkowicie problematyce Światowego Dziedzictwa.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LOT Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce serdecznie dziękujemy zaproszenie przez Polski Komitet ds. UNESCO do udziału w tak ważnym projekcie.