W dniu 12 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce.

Tematem spotkania była możliwość umieszczania symboli „Światowego Dziedzictwa UNESCO” na tablicach informacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych. Dzięki uprzejmości Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Pana Posła Tomasza Głogowskiego, po raz kolejny do udziału w posiedzeniu zaproszony został Prezes Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” Zbigniew Fiderewicz, który przedstawił prezentację pt. Oznakowanie polskich obiektów światowego dziedzictwa UNESCO na samochodowych szlakach turystycznych – autostradach, drogach ekspresowych i krajowych zawierającą aktualny stan faktyczny i prawny w tym zakresie oraz najważniejsze postulaty zarządców i opiekunów polskich obiektów UNESCO dotyczące właściwego ich oznakowania. Treść prezentacji dostępna jest poniżej.

W poniedziałkowym posiedzeniu uczestniczyli również Pan Poseł Andrzej Kryj (Wiceprzewodniczący Zespołu) oraz Pan Poseł Jarosław Wałęsa (Członek Zespołu), a także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury w osobie Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Jarosława Waszkiewicza.

Dyrektor J. Waszkiewicz odnosząc się do poruszonych podczas posiedzenia kwestii zawiązanych z oznakowaniem drogowym obiektów UNESCO stwierdził, że sprawą kluczową jest ocena sytuacji z punktu widzenia możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach poprzez  uzupełnienie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Poinformował również, że omawiany problem znajduje się zarówno w gestii zarządzanego przez niego Departamentu Dróg Publicznych, który sprawuje nadzór nad Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jak również Departamentu Transportu Drogowego, który zajmuje się kształtowaniem przepisów w zakresie znaków i sygnałów drogowych. Dyrektor J. Waszkiewicz zobowiązał się do przekazania wszystkich zgłoszonych w trakcie posiedzenie postulatów do Departamentu Transportu Drogowego. Zapewnił, że zostaną one szczegółowo przeanalizowane i zostanie udzielona na nie pisemna odpowiedź.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Biuro Stowarzyszenia przesłało drogą elektroniczną do Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych J. Waszkiewicza przedstawioną w trakcie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu prezentację zwierającą postulaty w sprawie wraz z dokumentacją źródłową dotyczącą starań Ligi o właściwe oznakowanie polskich obiektów UNESCO, a także ponowny wniosek o podjęcie stosownych działań w tym zakresie przez Ministerstwo Infrastruktury.

Poniżej link do transmisji z posiedzenia Zespołu:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=5C4287C80A9590BEC12586A2004804C4&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T