W dniu 18 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”. Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii oraz wzrost liczby zachorowań na COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo Członków Stowarzyszenia, na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) tegoroczne Walne Zebranie Członków Ligi odbyło się w formie wideokonferencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Gośćmi Walnego Zebrania byli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO dr Tomasz Głogowski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Sławomir Ratajski, Zastępca  Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO Aleksandra Wacławczyk oraz Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki.

Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę udzielającą absolutorium dla Zarządu Ligi za rok 2019. Przyjęto również plan działania oraz plan finansowy na rok 2020.

Podczas tegorocznego Walnego Zebrania Członków poruszono m.in. temat  zgłoszonych przez Sekretariat Generalny UNESCO wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystywania przez Ligę akronimu UNESCO oraz emblematu Konwencji Światowego Dziedzictwa. Prezes Z. Fiderewicz omówił podjęte przez Zarząd Stowarzyszenia działania w tej sprawie. W tym kontekście głos zabrali również zaproszeni goście – przedstawiciele Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Uczestnicy Walnego Zebrania poruszyli problem niedostatecznego wsparcia finansowego dla opiekunów i zarządców obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa w ramach rządowej pomocy dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii. Zgłoszony został również postulat zwrócenia się do władz rządowych o opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu finansowego dla zarządców obiektów wpisanych na listę UNESCO. Wyrażono także potrzebę dalszej współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury Robertem Piaskowskim zaprosili natomiast wszystkich Członków Stowarzyszenia do zaangażowania się w działalność na forum Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC).