Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” ogłasza nabór wniosków na przyznanie dotacjitzw. „małych grantów” ze środków Stowarzyszenia z przeznaczeniem na cele związane z realizacją jego zadań statutowych oraz na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym w obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Termin składania wniosków o dotacje  –  do 31 marca 2020 r.

Wnioski prosimy kierować na adres:
Zarząd Stowarzyszenia
„Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87 – 100 Toruń

tel. 56 611 86 62

adres e-mail: liga-unesco@um.torun.pl

Zasady przyznawania dotacji tzw. „małych grantów” ze środków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” (Uchwała Zarządu z dnia 27 września 2017 r.)

§1

Członkowie stowarzyszenia LOT Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO mogą otrzymywać ze strony Stowarzyszenia wsparcie finansowe w formie dotacji tzw. „małych grantów” na cele związane z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia oraz na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.


§2

Dotacja nie może wynosić więcej niż 50% całkowitych kosztów zadania.

§3

Wsparcie finansowe nie będzie udzielane na:
1. prowadzenie działalności gospodarczej,
2. działalność polityczną,
3. zadania realizowane już przez inny podmiot ze środków Stowarzyszenia.

§4

Przez okres do 3 lat wsparcie finansowe nie będzie przyznawane podmiotom, które:
1. nie rozliczyły się ze Stowarzyszeniem z dotychczasowych zobowiązań,
2. wykorzystały udzielone wsparcie niezgodnie z przeznaczeniem.

§5

1. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje wyboru wspieranego zadania z uwzględnieniem w szczególności:
– spełnienia warunków formalno-prawnych wniosku,
– znaczenia zadania dla realizowanych przez Stowarzyszenie celów,
– możliwości kontynuacji zadania,
– oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący,
– analizy i oceny wykonania poprzednich zadań przez dany podmiot.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznanych środków Zarząd Stowarzyszenia uwzględnia w szczególności planowane koszty bezpośrednie realizowanego zadania, środki własne podmiotu, przychody uzyskane przy realizacji zadania.

§6

Wnioski o dotacje (wzór – zał.1) podmioty mogą składać w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

§7

Udzielenie przez Stowarzyszenie wsparcia finansowego wymaga zawarcia stosownej umowy.

§8

1. Ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji podmiot dokonuje w terminie zgodnym z zapisami zawartej umowy.
2. Dotowany podmiot przedkłada sprawozdanie merytoryczne z realizacji prac będących przedmiotem dotacji.

§9

Dotacja udzielona w trybie niniejszej uchwały, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega natychmiastowemu zwrotowi do budżetu Stowarzyszenia.

§10

Wzór wniosku o dotację stanowiący załącznik do niniejszej uchwały podlega publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.liga-unesco.pl).

§11

Zarząd może przyznać dotację na innych zasadach niż określone w niniejszej uchwale, w szczególności właścicielom i zarządcom obiektów – członkom Stowarzyszenia, o ile proponowane zadanie nie może być wykonane w trybie niniejszej uchwały i jest ważne dla realizacji zadań statutowych. Dotyczy to dotacji przyznawanej w sytuacjach losowych i klęsk żywiołowych. Nie może ona dotyczyć wsparcia działalności gospodarczej ani działalności politycznej i podlega zwrotowi zgodnie z §9.

§12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Prezes Zarządu Zbigniew Fiderewicz