W dniu 17 maja 2019 r. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”.

W zebraniu udział wzięło 15 przedstawicieli Członków Ligi – 14 Członków Zwyczajnych oraz 1 Członek Wspierający:

 • Miasto Zamość i LOT „Zamość i Roztocze” reprezentowane przez p. Jacka Bełza,

 • Miasto Toruń reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Zbigniewa Fiderewicza,

 • Miasto Łęknica reprezentowane przez Burmistrza Piotra Kuliniaka,

 • Miasto Oświęcim reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Andrzeja Bojarskiego,

 • Parafia w Lipnicy Murowanej reprezentowana przez Proboszcza ks. Mariusza Jachymczaka,

 • Gmina Lipnica Murowana reprezentowana przez Wójta Tomasza Gromalę,

 • Gmina Miasta Świdnica reprezentowana przez Prezydent Miasta Beatę Moskal-Słaniewską,

 • Kościół Pokoju w Świdnicy reprezentowany przez ks. bp. Waldemara Pytla,

 • Kościół Pokoju w Jaworze reprezentowany przez p. Leszka Świątkowskiego,

 • Gmina Jawor reprezentowana przez Burmistrza Emiliana Berę,

 • Miasto Warszawa reprezentowane przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michała Krasuckiego oraz Dyrektor Muzeum Warszawy Ewę Nekandę-Trepkę,

 • Muzeum Zamkowe w Malborku reprezentowane przez Dyrektora Muzeum dr Janusza Trupindę oraz kustosza muzeum Marka Stokowskiego,

 • Miasto Bochnia reprezentowane przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Tomasza Ryncarza,

 • Muzeum Okręgowe w Toruniu reprezentowane przez Dyrektora Marka Rubnikowicza.

Gośćmi Walnego Zebrania byli: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Prezes PKN ICOMOS prof. Jadwiga Łukaszewicz.

Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę udzielającą absolutorium za rok 2018 dotychczasowemu Zarządowi Ligi oraz w tajnym głosowaniu dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem Ligi po raz kolejny na kadencję 2019 – 2022 jednogłośnie został wybrany Zbigniew FiderewiczZastępca Prezydenta Miasta Torunia, natomiast Członkami Zarządu zostali:

Emilian Bera, Burmistrz Gminy Jawor – Wiceprezes Zarządu

Ewa Nekanda-Trepka, Dyrektor Muzeum Warszawy – Wiceprezes Zarządu

Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy – Sekretarz

ks. Mariusz Jachymczak, Proboszcz Parafii w Lipnicy Murowanej – Skarbnik

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ponownie wybrany został ks. bp Waldemar Pytel, Proboszcz Kościoła Pokoju w Świdnicy, a na jej członków: Tomasz Gromala, Wójt Gminy Lipnica Murowana oraz Janusz Chwierut, Prezydent Miasta Oświęcim.

Podczas Walnego Zebrania Członkowie Ligi przyjęli plan działania na rok 2019, w którym uwzględniono m.in. kontynuację dotychczasowych działań promocyjnych Ligi oraz ogłoszenie naboru wniosków na przyznanie dotacji ze środków Stowarzyszenia na lata 2019-2020 dla członków Ligi z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym w obiektach wpisanych na Listę UNESCO. Walne Zebranie podjęło również decyzję o aktywnym uczestnictwie przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach, debatach i spotkaniach dotyczących ochrony i promocji obiektów wpisanych na Listę UNESCO i Pomników Historii, organizowanych w 2019 roku przez Ligę oraz podmioty zewnętrzne. Zdecydowano również o ustanowieniu specjalnego wyróżnienia Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”, przyznawanego na wniosek Zarządu Ligi lub Członków Stowarzyszenia, dla zarządców polskich obiektów i miejsc z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii za działania w zakresie: opieki i zarządzania obiektem objętym ochroną, promocji jego walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych, a także organizacji otwartych wydarzeń o charakterze kulturalno-naukowym, kulturalno-promocyjnym. Ponadto w planie działania na 2019 rok zapisano konieczność podjęcia dalszych starań o pozyskanie nowych członków Ligi oraz deklarację podjęcia współpracy z utworzonym pod koniec ubiegłego roku Parlamentarnym Zespołem ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO.

fot. Wojciech Szabelski/UM Toruń